ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09:53:34)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
120604 13700326 ศธ572100/368 07-05-18 Center of Excellence on Women and Social Security 200,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121815 13700414 ศธ 57539000/582/2561 05-06-18 DryWood-มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 169,923.89  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121679 13700396 ศธ57510511/423/2561 30-05-18 TGIST-ศิริเนตร ชัยจันทร์ 60,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121217 13700360 ศธ572100/456 18-05-18 WU59113-วิภาวี ขำวิจิตร 145,325.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122097 13700454 บส.105/339 12-06-18 WU60104-อรรถโส ขำวิจิตร 135,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
120595 13700317 ศธ572100/375 07-05-18 WU60110-พวงทิพย์ ภู่พงษ์ 56,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122076 13700452 ศธ 572100/560 12-06-18 WU60111-ปนัดดา พิบูลย์ 212,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121215 13700358 ศธ572100/455 18-05-18 WU61102-พรเพ็ญ ทิพยนา 149,727.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121216 13700359 ศธ572100/452 18-05-18 WU61103-นลินี ทินนาม 149,727.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122077 13700453 ศธ 572100/559 12-06-18 WU61105-พิจักษณ์ สัมพันธ์ 67,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
120601 13700323 ศธ572100/376 07-05-18 WU61108-กฤติกา กาบพลอย 128,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122074 13700450 ศธ 572100/558 12-06-18 WU61109-มนัส ชัยจันทร์ 128,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122073 13700449 ศธ 572100/557 12-06-18 WU61110-วรวรรณ พันพิพัฒน์ 128,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122072 13700448 ศธ 572100/556 12-06-18 WU61118-สัมภาส ฉีดเกตุ 109,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121237 13700362 ศธ572100/454 21-05-18 WU61119-พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย 69,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121977 13700442 ศธ 572100/567 08-06-18 WU61127-นุชจรี จีนด้วง 124,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121967 13700436 ศธ 572100/541 08-06-18 ดร.เพชรรัตน์ บุญร่วมแก้ว 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
120133 10091129 ศธ57510311/261/2561 24-04-18 นางนพวรรณ ฉิ้มสังข์ 6,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122022 13700446 ศธ 572100/577 11-06-18 นางสาวกรรณิการ์ แสงประจง 25,975.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121968 13700437 ศธ 572100/552 08-06-18 นางสาวจินดารัตน์ สมใจนึก 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
119884 10091079 2/40,2/39,1/9 23-04-18 นางสาวปาจรีย์ แซ่ลิ่ม 33,041.25  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
121966 13700435 ศธ 572100/555 08-06-18 นางสาวพิชชานีย์ จริยพงศ์ 120,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122223 10093614 77/10 14-06-18 นางสาวศศิชา พรหมน้อย 7,925.23  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
121956 10093558 77/4 08-06-18 นางสาวศศิชา พรหมน้อย 3,375.90  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122221 13700461 1951/61 14-06-18 นางสาวสุภักดิ์ มูลอักษร 23,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122071 13700447 ศธ572100/576 12-06-18 นายกรวิทย์ อยู่สกุล 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121643 10093487 บส.99/324 30-05-18 นายนิยม ยีสมัน 1,434.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122156 10093597 9/17
9/20
13-06-18 นายวิศรุต ช่วยเอื้อ 10,835.55  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122149 13700455 ศธ57539000/597/2561 13-06-18 นายอจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ 290,909.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122010 10093571 078/61 11-06-18 นายอดิสร กรดสุริกาฬ 18,300.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
121417 10142402 1161706848
1161725658
1161731301
373,848,
552,014,
381,444,
899,535,
927,243,
24-05-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 141,404.33  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121727 10142423 1161838371
1161849931
1161857731,1161855129,
1161850530,1161860752
116187668
31-05-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 80,101.02  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121038 10093382 5447449408 16-05-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 25,440.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
121681 10142418 5447467752,5447471874 30-05-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 4,081.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121048 10093390 5326197469,5326264230,
5326282242,5326375205
5326314729,
5326282647,5326243532,
5326304805
5326365656,5326334419
5326366659
16-05-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 74,647.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
121416 10142401 5326507231
5326523778,5326535421,5326532170
24-05-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 112,810.70  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121682 10142419 5326691145 30-05-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 7,950.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121726 10142422 5326592864
5326608702
5326644350
5326648900
5326779444
31-05-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 34,448.94  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122092 10142440 1508.0461,1514.0461,1511.0461 12-06-18 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 89,358.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119952 10142349 IBOC802002 23-04-18 บริษัท บลู โอเชี่ยน คอมเมิร์ช จำกัด 79,252.34  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121697 10142421 PO 24290(6094) 31-05-18 บริษัท บี เอ็น ซุพพีเรียมาเก็ตติ้ง จำกัด 92,130.84  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121806 10142429 PTF-D-008-9
PTF-D-010
04-06-18 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 510,725.83  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121952 10093554 IV0466069 08-06-18 บริษัท ภูเก็ตเธียรทอง จำกัด 75,165.88  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122087 10142438 6105/00023 12-06-18 บริษัท ยูโรเปี้ยน เทรดดิ้งส์ จำกัด 84,908.97  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117024 10138445 32/18 25-02-18 บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด 96,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122084 10142436 บส.92/72 12-06-18 บริษัท สมิท เมดิคอล จำกัด 174,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121419 10142404 เคพีบี/18/0054 24-05-18 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 89,040.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121590 10142409 ศธ61/0165.. 28-05-18 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 216,514.52  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122090 10142439 เคพีบี/18/0077 12-06-18 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 89,040.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121297 10142398 118020177-1
118020177-2
22-05-18 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 142,464.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121805 10142428 ORVM/3550 04-06-18 บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด 1,733,644.86 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121651 10142416 INV2017200408 30-05-18 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 82,619.79  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121728 10142424 INV20180400371 31-05-18 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 1,485.98  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
120905 10142380 PXID1802-0002 11-05-18 บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด 1,505,794.39 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117222 10138465 1339412 01-03-18 บริษัท เมดิทอป จำกัด 54,060.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119949 10142346 ศธ57130700/326/61 23-04-18 บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จำกัด 13,511.52  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
120254 0138538 SI61/210 26-04-18 บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 22,016.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122024 10142435 บส.97/223 11-06-18 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 47,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119820 10142341 71690 20-04-18 บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จำกัด 33,920.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118906 10138559 IV6103005 02-04-18 บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด 235,775.70  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121950 10142432 008/2561 08-06-18 บริษัท แอเรีย จำกัด 1,040,186.92 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121652 10142417 .610504 30-05-18 บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด 1,725,577.57 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119442 10138571 103184 18-04-18 บริษัท โซวิค จำกัด 198,130.84  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122023 10142434 บส.97/282 11-06-18 บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ์ จำกัด 56,464.97  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122252 3700433 ศธ 572100/540 08-06-18 ผศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ 120,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122155 10093596 ศธ572700/494/2561 13-06-18 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 449,960.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122079 10093585 ศธ57040102/1643/2561 12-06-18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 7,000,000.00 ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122154 10093595 ศธ572700/494/2561 13-06-18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 150,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122153 10093594 ศธ572700/494/2561 13-06-18 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 450,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
121959 13700428 ศธ 572100/553 08-06-18 รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล 150,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121816 13700415 ศธ 57150200/498 05-06-18 รายได้โครงการศูนย์ฝึกอบรมสัมมนา มวล. 7,989.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122020 13700444 ศธ572100/574 11-06-18 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวลและปาล์มน้ำมัน 200,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122163 10093604 ศธ57250200/1094/2561 13-06-18 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 96,912.06  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122150 13700456 1361-00072
ศธ57130700/511/61
13-06-18 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เงินทุนหมุนเวียน) 203,803.80  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121978 13700443 ศธ 572100/566 08-06-18 หน่วยวิจัยกุ้ง 200,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122075 13700451 ศธ 572100/530 12-06-18 หน่วยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ 200,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122194 10093610 21087 13-06-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.ณัฐการ กรุ๊ป 668,691.59  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
119461 10138534 61/0042 18-04-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 34,132.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121949 10142431 61030548 08-06-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก 126,140.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122220 13700460 1927/61 14-06-18 เงินสดย่อยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
122197 10093612 บส.100/342. 13-06-18 เมธาภูมิ แสนเรือง 9,600.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122152 10093593 .ศธ 572700/494/2561 13-06-18 โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 593,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122198 13700459 ศธ 572700/494/2561 13-06-18 โครงการเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก สกอ. 400,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121976 13700441 ศธ 57150600/495 08-06-18 โครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรอย่างยั่งยืน 1,300,000.00 ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
121953 10093555 ศธ.0521.1.0615(9)/61-90634
ศธ.0521.1.0615(9)/61-90634
ศธ.0521.1.0615(9)/61-90634
08-06-18 โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 108,080.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา