ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:29:50)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
115003 12961030 ศธ572100/42
ศธ572100/42
19-01-18 Center of Excellence on Women and Social Security 200,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
116317 12961115 ศธ572100/133 13-02-18 นางสาวนันธิดา จันทร์ศิริ 40,959.46  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
116245 12961105 ..ศธ57319000/75 12-02-18 นางสาวรัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา 141,666.03  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
116320 12961118 ศธ574300/52 13-02-18 นางสาวรัตติยา อักษรทอง 17,820.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
116319 12961117 ศธ574300/52 13-02-18 นางสาวอภิญญา เลาหประภานนท์ 17,820.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
115207 10138385 ศธ57250200/774/2560 22-01-18 นางสาวอัจฉรา นิมิตวิภาวงศ์ 67,320.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113355 10083941 1/60 12-12-17 นายนิยม ยีสมัน 12,390.84  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
116293 10086341 7/5 13-02-18 นายวิศรุต ช่วยเกื้อ 2,376.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
116220 10138421 .ศธ570412/29/2561
ศธ570412/28/2561
12-02-18 นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็มทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 132,346.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
116048 10138416 SV018000076 08-02-18 บริษัท ชัยสกรีน แมชชีนเนอรี่ จำกัด 696,925.23  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
116107 10138418 IV6101077 09-02-18 บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด 96,778.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113687 10084041 UG31892494 19-12-17 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 2,872.90  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113531 10125562 5325131472,5325131490,5325133523
5325168366
5325194322
5325609952
14-12-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 15,995.40  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113580 10125564 5325589462 15-12-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 6,338.80  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
115399 10138396 IV6012001628 25-01-18 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 1,684.11  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112056 10081850 T6008/12729
T6008/12824
02-11-17 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 8,874.28  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113439 10083971 T6009/11935 13-12-17 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 1,769.31  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
116047 10138415 SM612876 08-02-18 บริษัท สมาร์ท เมดดิคอลไซเอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 98,050.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
115212 10138390 บส.97/146 22-01-18 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 4,494.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
115723 10138411 IV61010198 02-02-18 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด 254,400.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110032 10078341 INV-17-05681 05-09-17 บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จำกัด 4,240.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
115919 10084432 6101027 06-02-18 บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 26,712.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113528 10125559 6011611.. 14-12-17 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 47,551.40  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112057 10081851 C600804 02-11-17 บริษัท เค เมดิค จำกัด 1,268.04  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113219 10082317 INV20170800781
INV20170800817
INV20171000739
07-12-17 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 49,714.01  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
114183 10125598 INV2017200408 03-01-18 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 82,619.79  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
116219 10138420 001182018 12-02-18 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 784,598.13  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
116049 10138417 18/0010 08-02-18 บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 115,687.61  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
114154 10125593 6012045 03-01-18 บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 8,166.24  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
116218 10138419 CRE6101-112 12-02-18 บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 386,355.14  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109935 10078296 IV6026960 04-09-17 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 2,773.83  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113684 10084038 IV6031461 19-12-17 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 3,368.22  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
115575 10138409 000015894 30-01-18 บริษัท ไบโอ-ราด แลบบอราทอรี่ส์ จำกัด 49,532.16  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
116322 12961120 57130100/102/61 13-02-18 มวล(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 13,658.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
116235 12961095 1361-00006
1361-00021
12-02-18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูนย์หนังสือ) 49,100.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
116430 12961135 1360-00493,00496,00497
ศธ57130100/92/61
ศธ57130100/93/61
15-02-18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูนย์หนังสือ) 9,717.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113688 10084042 BL171101-009 19-12-17 ร้านครอบครัวยา หาดใหญ่ 4,277.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
114842 12961014 ศธ572100/28 15-01-18 หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ 200,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
115556 10084376 บส.88/409 30-01-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9 นคร วิศวกรรม 61,500.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
115344 10138394 IV 600787 24-01-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา 50,085.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
115559 10084378 บส.82/234 30-01-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์สงวนก่อสร้าง 17,550.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
116435 10086363 601212-026. 15-02-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 7,013.83  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112065 10125456 017/0555 02-11-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 2,971.96  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
116407 12961125 ศธ572100/146 14-02-18 อาจารย์วีระพงศ์ เลิศรัตนเทวี 30,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
116318 12961116 ศธ574300/52 13-02-18 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพสำหรับ โรคหายาก 55,350.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
116244 12961104 .ศธ57319000/75
.ศธ57319000/75
.ศธ57319000/75
.ศธ57319000/75
12-02-18 โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความมุ่งมั่นและความผูกพัน 220,540.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา