ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 16:20:20)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
109201 12359854 ศธ572100/613 11-08-17 WU60114 - พุทธิพร ธนธรรมเมธี 94,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
109054 12359825 ศธ572100/614 09-08-17 WU60120 - นิสา แซ่หลี 150,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
109021 12359814 ศธ572100/585 08-08-17 กลุ่มวิจัย TCM วลัยลักษณ์ 150,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
108886 12359774 ศธ572100/584 04-08-17 กลุ่มวิจัยโรคเขตร้อนและโรคติดเชื้อปรสิต 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
109194 10075820 ศธ574300/1274/2560 11-08-17 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย 100,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108677 12359719 ศธ57150200/401 26-07-17 กองุทนสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 21,344.57  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
109254 10075856 ศธ57041007/1387 15-08-17 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 5,174,666.68 ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109235 10075844 091/60 15-08-17 นางสาวกานติมา เชาว์ทอง 20,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107504 10073541 060/60 19-06-17 นางสาวณัฐธิดา ไหมแก้ว 16,704.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109232 10075841 2509/60 15-08-17 นางสาวธิถิญานันท์ บุญผาสุข 5,500.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109347 10075906 ศธ57040202/3643 17-08-17 นางสุขหทัย คงปัญญา 13,029.95  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108959 12359790 2415/60 07-08-17 นางสุคณา ศรีทับ 28,440.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
109175 10075801 089/60 11-08-17 นายกฤษฎา แก้วประสิทธิ์ 20,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108865 12359768 086/60 02-08-17 นายชินณปกร พุทธสุขขา 15,700.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
109233 10075842 090/60 15-08-17 นายวรพล ทินบุตร 5,570.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109174 10075800 088/60 11-08-17 นายศุภวัฒน์ พันหญ้า 20,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109186 10075812 087/60 11-08-17 นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม 20,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108802 10113364 17070276 31-07-17 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด 13,772.19  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109203 10075826 14/36 11-08-17 บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 8,638.50  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109271 10075867 15/23 ศธ57040602/1252 15-08-17 บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 4,745.23  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109321 10075897 15/29,15/30
15/32
17-08-17 บริษัท จิตติ โอเอ จำกัด 33,969.54  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106358 10070527 บส.98/260 19-05-17 บริษัท จีบีเอส อลิอันซ์ (ประเทศไทย) จำกัด 225,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106451 10070567 C17-0973,C17-1001,C17-0974 22-05-17 บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 11,226.09  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108641 10075482 1160323955,259592,
310012,305833
25-07-17 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 13,322.08  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108763 10106136 1160090919 30-07-17 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 49,532.71  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108054 10106069 6006105 06-07-17 บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด 1,981.31  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107590 10106026 72273,55388,
56082,73130,
21-06-17 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 9,535.76  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108633 10106128 5409216587 25-07-17 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 35,934.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107591 10106027 3899,41615,
72088,66639,
48833
5324399389
21-06-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 41,467.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107592 10106028 429290,427498,429762 21-06-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 41,157.81  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108495 10106107 5323321864 21-07-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 54,484.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108634 10106129 5324488700,76660,
77361,398001,
96500,612545
25-07-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 16,117.30  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108635 10106130 5324560976 A 25-07-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 595,457.94  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109004 10113375 5324371402 07-08-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3,413.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109096 10113388 5324765803 09-08-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 4,558.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106762 10072572 60087640 30-05-17 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 3,788.26  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108704 10075526 TRB4051/60 30-07-17 บริษัท ทีอาร์บี เชอร์เม็ดดิก้า (ประเทศไทย) จำกัด 11,024.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108409 10106095 2043.0660 19-07-17 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 23,892.40  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109097 10113389 16007172 09-08-17 บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด 3,328.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109358 10075917 59-00224,59-00194 17-08-17 บริษัท นครศรี เคมีคอล จำกัด 25,350.84  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108648 10075489 SI17-17957 25-07-17 บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 990.65  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109151 10113392 6007218 10-08-17 บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 28,832.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107586 10073593 60022594 21-06-17 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 2,200.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108646 10075487 60025808 25-07-17 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 6,410.88  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107789 10073704 INV-L-IM\2017050709 27-06-17 บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 2,120.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108651 10075492 INV-LIM\2017061017 25-07-17 บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 2,437.60  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108415 10106101 001502 19-07-17 บริษัท พี.ซี.ดรักเซ็นเตอร์ จำกัด 3,714.95  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108861 10113368 IV0026833 02-08-17 บริษัท พี.เอ.แอนด์เคส เซ็นเตอร์ จำกัด 31,217.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106707 10072545 6002377 29-05-17 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 9,411.21  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
105603 10101546 INV6004-0056 21-04-17 บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด 530.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106838 10072629 INV6005-0055 31-05-17 บริษัท ฟีฮาแล็บ จำกัด 2,650.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109149 10113390 IV60/06272 10-08-17 บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 262,350.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108631 10106126 1070489 25-07-17 บริษัท รุ่งโรฒณ์บริการ (2525) จำกัด 1,227.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108765 10106138 601244 30-07-17 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 7,269.48  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106132 10070378 381956 09-05-17 บริษัท วิทยาศรม จำกัด 1,444.37  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109074 10113385 6003030,6003033 09-08-17 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด 120,310.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108804 10113366 170713 31-07-17 บริษัท สยาม อินเตอร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด 5,830.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106814 10072615 9110023844 31-05-17 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 2,192.08  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107667 10073635 9110027959 23-06-17 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 2,035.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108498 10106109 ศธ57250200/203/2560 21-07-17 บริษัท สำนักพิมพ์วิญญูชน จำกัด 6,110.77  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109140 10075786 6006084
6007092
10-08-17 บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 15,073.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109361 10075920 6008042
6008049
17-08-17 บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 41,785.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106226 10070439 OH-2-2-2017000645,DT-2-2-438 15-05-17 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จำกัด 4,402.18  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109146 10075792 009444 10-08-17 บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 4,512.43  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109336 10075900 008431 17-08-17 บริษัท เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด 124,822.43  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108776 10106140 IV05490/60 31-07-17 บริษัท เคมเม็กอุตสาหกรรม จำกัด 76,320.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108410 10106096 IV60060197 19-07-17 บริษัท เซสท์-เมด จำกัด 28,620.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106227 10070440 721109255,721109281,721109892 15-05-17 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 2,602.45  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109342 10075904 ศธ578600/106/2560,6007048 17-08-17 บริษัท เซ้าเทอร์น เซฟตี้ จำกัด 15,455.86  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108860 10113367 4100130915 02-08-17 บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 2,389,457.94 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106745 10105962 INV6005-0356 29-05-17 บริษัท เฟิร์มเมอร์ จำกัด 4,755.14  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108761 10106134 I1706299 30-07-17 บริษัท เมด-วัน จำกัด 18,338.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106742 10105959 1320671 29-05-17 บริษัท เมดิทอป จำกัด 37,736.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108455 10106104 1321963 20-07-17 บริษัท เมดิทอป จำกัด 28,728.97  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107669 10106030 SO 1705-2535 23-06-17 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์จำกัด(มหาชน) 23,220.92  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108801 10113363 028565 31-07-17 บริษัท เรเซล ควอลิตี้ เทรดดิ้ง จำกัด 74,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107787 10073702 8370064572,8370064805 27-06-17 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 2,469.75  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108412 10106098 36689 19-07-17 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 30,740.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108777 10113361 36456 31-07-17 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 30,740.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106690 10105944 441/60 26-05-17 บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 12,826.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106826 10105968 441/60. 31-05-17 บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 11,130.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108294 10106089 6006434 17-07-17 บริษัท เอกตรงเคมีภัณฑ์ (1985) จำกัด 1,987.50  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108645 10075486 217008913 25-07-17 บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน) 4,960.80  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106813 10072614 11255,8559,9459 31-05-17 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 3,828.88  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106758 10072568 IV6005151 30-05-17 บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด 1,109.53  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108499 10106110 6007002 21-07-17 บริษัท โพลีซายน์ เซอร์วิส จำกัด 8,543.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109045 10113382 IV1700152 08-08-17 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด 990.65  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108643 10075484 600606113 25-07-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 3,778.90  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107823 10106053 SPCISG17020094 28-06-17 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 84,800.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108638 10075479 TP0120678,683 25-07-17 บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด 67,642.25  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108642 10075483 VI6006610 25-07-17 บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 9,802.52  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108647 10075488 110707940,110708575,110708557 25-07-17 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 5,652.67  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109132 10075778 ศธ57040804/571 10-08-17 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 96,004.26  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107865 10073749 PSN-4972 29-06-17 ผศ.คงเดช ลิ่มไพบูลย์ 14,672.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109349 10075908 ศธ57510311/820/2559 17-08-17 ผศ.ดร.พ้วน เพ่งเซ้ง 35,549.09  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108055 10106070 ศธ57250200/184/2560 06-07-17 พรีเมี่ยม-เทรดดิ้ง 58,509.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108497 10106108 ศธ57250200/203/2560 21-07-17 พรีเมี่ยม-เทรดดิ้ง 11,781.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108973 12359801 1360-00027
1360-00363
ศธ57130700/697/60
07-08-17 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เงินทุนหมุนเวียน) 193,800.75  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
109260 12359870 1360-00394 15-08-17 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เงินทุนหมุนเวียน) 13,650.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
108841 12359765 ศธ572100/583 02-08-17 หน่วยวิจัยพิษวิทยาและโรคติดเชื้อ 150,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
108957 12359788 ศธ572100/589 07-08-17 หน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก 150,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
108413 10106099 I60061071 19-07-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 37,248.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109041 10075718 03/3 08-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นยาฟาร์มาซี 26,747.66  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109005 10113376 60/0255 07-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 41,287.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109095 10113387 60/0307
60/0308
09-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 59,483.83  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109150 10113391 60/0309 10-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 16,112.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109362 10077981 600209 17-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.ซายน์ เคมีคอล 20,140.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107788 10073703 74/016 27-06-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิฟ่า เซล 4,755.14  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108652 10075493 74/040 25-07-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟิฟ่า เซล 336.82  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109241 10075850 ..ศธ57250200/260/2560
.ศธ57250200/260/2560
ศธ57250200/260/2560
15-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มจี่เซ้ง 24,672.24  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109236 10075845 20208 15-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 86,186.92  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109301 10075882 1/36/2560 16-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.นครนานากิจ 19,813.08  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109335 10075899 HPT 0953/60 17-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด หาดใหญ่ โปรเทคชั่น 68,767.50  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108608 10075464 6002/14639 25-07-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฮซายน์ 49,294.95  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109237 10075846 0660/003 15-08-17 ห้างหุ้นส่วนสามัญ พี.ดี. ออฟฟิชเฟอร์ แอนด์ เด็คเคอเรส 44,467.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106662 10072524 19/60/1853 26-05-17 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท. 3,828.68  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108843 10075602 26/60 02-08-17 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท. 2,850.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108941 10075665 ศธ3820340401/14/2560 07-08-17 เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าศาลา 7,490.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109204 10075827 05/43 11-08-17 เสือผินการพิมพ์ 19,305.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108832 12359756 2370/60
2370/60
2370/60
02-08-17 โครงการหน่วยบริการผลิตและตรวจสอบพันธุ์กุ้งคุณภาพ 18,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา