ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 10:56:43)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
126262 14369136 ศธ57510511/1201/2561 01-10-18 TGIST-ศิริเนตร ชัยจันทร์ 165,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126086 14369104 ศธ572100/999 27-09-18 WU60123-มนัส ชัยจันทร์ 150,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126168 14369114 ศธ572100/998 28-09-18 WU60124-วรวรรณ พันพิพัฒน์ 150,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126170 14369116 ศธ572100/997 28-09-18 WU60125-จิตติมา ศังขมณี 89,250.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126501 10096658 ศธ57180100/1664 05-10-18 นางสาวจิตตรา เพ็ชรอ่อน 11,384.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
126355 10096636 ศธ57121100/543/2561 02-10-18 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 428.45  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
126079 10154596 IV6102102 27-09-18 บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 317,009.35  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126183 10096620 036/1751 28-09-18 บริษัท คูโบต้า มิตรแท้นครศรีธรรมราช จำกัด 678,598.13  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
125557 10154568 1162352750
1162428213
1162429517,1162402165,
1162398800,1162408526
17-09-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 47,010.79  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126338 10154605 1162501196,499308,
493334,498463
1162501269
1162537305,
1162524868
02-10-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 70,380.82  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126339 10154606 5447568115
5447584586
5447587375
02-10-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 12,762.40  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
124247 10154530 5327229747
5327254933
17-08-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 42,811.28  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
125162 10154564 5327256870
5327384662
5327436993,5327447306,
5327446876,456460
07-09-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 21,617.21  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126336 10154603 5327448300
5327513596.1
5327610541
5327617904
5327622296
5327646534
02-10-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 30,494.61  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126337 10154604 5327476681 02-10-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 7,208.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126076 10096606 .ศธ57121100/507/2561
ศธ57121100/507/2561
ศธ57121100/528/2561
27-09-18 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 200,179.94  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
126322 10096628 070
074
079
02-10-18 บริษัท บลูเฮลท์ แล็บ จำกัด 55,883.02  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
125818 10154579 ...321277400232
.321277400232
21-09-18 บริษัท บีเจซี เฮลท์แคร์ จำกัด 831,269.16  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126080 10154597 IV610176 27-09-18 บริษัท พี.บี.ฟอร์ บุ๊คส์ (ปทุมธานี) จำกัด 166,117.05  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126019 10154593 บส.99/228 26-09-18 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 23,125.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
125316 10154566 11801592 11-09-18 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 1,533,532.71 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117024 10138445 32/18 25-02-18 บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด 96,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126503 10096660 610921-0001
610925-0001
05-10-18 บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 6,904.86  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
126340 10154607 เคพีบี/18/0160 02-10-18 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 89,040.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
125634 10154571 .BLN00017120003 17-09-18 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 180,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126157 10154601 BLN00018070083 28-09-18 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 180,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126185 10154602 BLN00018090089 28-09-18 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 180,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
125820 10154580 18/0239 21-09-18 บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 154,252.78  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126021 10154595 RID6104-067 26-09-18 บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด 536,778.06  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126341 10154608 107378 02-10-18 บริษัท โซวิค จำกัด 326,915.89  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126326 10096632 ศธ57040804/917 02-10-18 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 57,084.39  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
126009 0154584 IV6109009. 26-09-18 บริษัท ไฟเบอร์ ริส จำกัด 544,859.81  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126264 14369138 ศธ57150600/1020
ศธ57150600/1021
ศธ57150600/1045
ศธ57150600/994
ศธ57150600/995
ศธ57150600/997
01-10-18 ว่าที่ ร.ต.กำพล จิตตะนัง 542,362.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126487 14368755 ศธ57150600/1095 04-10-18 ว่าที่ ร.ต.กำพล จิตตะนัง 22,350.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126507 14368759 ศธ57150600/1118 05-10-18 ว่าที่ ร.ต.กำพล จิตตะนัง 39,600.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126504 10096661 610927-0002 05-10-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ 8,876.26  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
126195 14369130 ศธ57520000/1369 29-09-18 โครงการ สวทช IOT-หาดเจ้าไหม 242,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126324 10096630 นศ 52005.1/05311
นศ 52005.1/05311
นศ 52005.1/05311
02-10-18 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 200.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา