ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13:25:45)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
123917 13700571 ศธ572100/757 08-08-18 WU59108-ผานิตย์ คุ้มฮิ้น 25,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
123916 13700570 ศธ572100/759 08-08-18 WU61111-ศราวุธ ปาลิโภชน์ 74,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
124015 10096337 ศธ57319000/1459 09-08-18 นางพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์ 15,840.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
124000 10096324 ศธ57522081/1036 09-08-18 นางสาวณิชา ถาวระ 10,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
124014 10096336 ศธ57319000/1459 09-08-18 นายศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ 15,840.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
123465 10093853 ศธ57040102/2035/2561 23-07-18 นายสันติ กุหลาบวรรณ 27,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122355 10142447 IV 610210 19-06-18 บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส์ จำกัด 300,448.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123438 10142514 1161983905
1162072976
23-07-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 4,941.72  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123687 10142529 1162089572
1162110138
1162147334
01-08-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 76,651.15  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121038 10093382 5447449408 16-05-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 25,440.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
121681 10142418 5447467752,5447471874 30-05-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 4,081.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122961 10142488 5447500403
5447509876,5447513037
06-07-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 35,637.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123688 10142530 5447522770
5447526044
01-08-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 3,298.72  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121048 10093390 5326197469,5326264230,
5326282242,5326375205
5326314729,
5326282647,5326243532,
5326304805
5326365656,5326334419
5326366659
16-05-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 74,647.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
121416 10142401 5326507231
5326523778,5326535421,5326532170
24-05-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 112,810.70  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121682 10142419 5326691145 30-05-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 7,950.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
121726 10142422 5326592864
5326608702
5326644350
5326648900
5326779444
31-05-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 34,448.94  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122963 10142490 5326850104
5326853974,5326809499,5372363865
5326882138
06-07-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 54,405.99  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123439 10142515 5326785727
5326996457
23-07-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 88,211.08  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123666 10142528 5327013385 A 31-07-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 615,196.26  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123312 10142508 IV61-00204 18-07-18 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จำกัด 313,632.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119952 10142349 IBOC802002 23-04-18 บริษัท บลู โอเชี่ยน คอมเมิร์ช จำกัด 79,252.34  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123831 10142536 6101314 05-08-18 บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด 84,827.65  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
122426 10142451 6105/061-064 20-06-18 บริษัท ยีนพลัส จำกัด 69,218.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123786 10142535 IV6107098 03-08-18 บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด 1,010,467.29 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117024 10138445 32/18 25-02-18 บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด 96,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123829 10093904 .ศธ570415/2566/2561 05-08-18 บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 12,389.14  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
122723 10142475 เคพีบี/18/0085 29-06-18 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 89,040.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123689 10142531 เคพีบี/18/0120 01-08-18 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 89,040.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123752 10142532 BLEX180600141 02-08-18 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 990,654.21  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123440 10142516 INV20180600343 23-07-18 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 3,893.27  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
120905 10142380 PXID1802-0002 11-05-18 บริษัท เพ็ด เอ็กซ์ จำกัด 1,505,794.39 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123785 10142534 0155/2018 03-08-18 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 410,774.38  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123783 10142533 180000145 03-08-18 บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จำกัด 88,258.50  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
120254 0138538 SI61/210 26-04-18 บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จำกัด 22,016.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123359 10142512 IV0006262 20-07-18 บริษัท แพ๊ทอินเตอร์ คลีนนิ่ง จำกัด 455,700.93  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123196 10142506 D61-00868 13-07-18 บริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด 92,220.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123234 10093809 บส.94/108. 16-07-18 บริษัท โปรแกรมดี จำกัด 23,500.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
123360 10142513 IV 6107-002 20-07-18 บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 108,971.96  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
124007 10096330 ศธ57510311/822/2561 09-08-18 ผศ.ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ 6,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
123624 10093875 ศธ57520000/1021 26-07-18 ผศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง 150,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
124006 10096329 ศธ57510311/822/2561 09-08-18 ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม 10,098.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
124005 10096328 ศธ57510311/822/2561 09-08-18 ผศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี 10,098.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
123922 10093919 ศธ572700/694/2561 08-08-18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 56,074.77  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
123473 10142519 ศธ57040102/ 23-07-18 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 1,426,684.11 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
123918 13700572 ศธ572100/758 08-08-18 หน่วยวิจัยนวัตกรรมด้านสารสนเทศ ฯ 200,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
123921 13700575 ศธ572700/692/2561
ศธ572700/692/2561
08-08-18 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ 65,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา