ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:24:51)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
127587 14368886 ศธ572100/1160 19-11-18 WU62101-ชุดเครือข่ายการประเมินระบบนิเวศน้ำ 208,200.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
127412 14368863 ศธ572100/1154 09-11-18 นางสาวจิราวรรณ คล้ายวิเศษ 49,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
127410 10096779 บส.95/127. 09-11-18 นางสาวนิพร เดชสุข 7,500.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
127782 10096808 21566 23-11-18 นายสมพร ย้อยนวล 347,960.45  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
127411 14368862 บส.95/72. 09-11-18 นายเกวิน เอกมาตฤกุล 7,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
127313 10096766 ศธ57121100/603/2561 08-11-18 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) 218.36  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
127455 10154651 1162582388
1162664340,1162673869
02-11-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 49,667.79  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127504 10154656 1161482775
1162067784
14-11-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 17,256.80  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127591 10154661 1162317993
1162730973
19-11-18 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 32,785.80  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127474 10154654 BL2018100006 13-11-18 บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร์ ที โซลูชั่น จำกัด 388,541.10  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126339 10154606 5447568115
5447584586
5447587375
02-10-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 12,762.40  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127306 10154640 5447598013,5447598159 07-11-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 3,535.10  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
124247 10154530 5327229747
5327254933
17-08-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 42,811.28  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
125162 10154564 5327256870
5327384662
5327436993,5327447306,
5327446876,456460
07-09-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 21,617.21  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126336 10154603 5327448300
5327513596.1
5327610541
5327617904
5327622296
5327646534
02-10-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 30,494.61  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126337 10154604 5327476681 02-10-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 7,208.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
126921 10154620 5327729420,5327731065 29-10-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 8,188.07  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127142 10154633 5327699051
5327794516,5327755165
02-11-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 14,850.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127303 10154637 5327833470 07-11-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3,031.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127414 10154649 5327764965.1 09-11-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 20,465.42  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127503 10154655 5325037541 14-11-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 8,692.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127785 10096811 41811010700860 23-11-18 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 140,333.67  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
127572 10154660 PTF/INV/2561/PQTS-020 16-11-18 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 583,693.46  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127679 10154665 IV6110153 21-11-18 บริษัท ระฟ้า เทคโนโลยี จำกัด 146,916.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117024 10138445 32/18 25-02-18 บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด 96,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127505 10154657 DO 61 10-02 14-11-18 บริษัท วิชญาพร เซอร์วิส จำกัด 224,004.50  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127784 10096810 6111-0030 23-11-18 บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 3,011.59  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
127525 10154659 IN18 050 15-11-18 บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จำกัด 217,390.23  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127603 10154662 SN18-0002 19-11-18 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 663,082.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127818 10096821 ศธ57040102/2853/2561 26-11-18 บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด 29,898.22  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
127819 10096822 ศธ57040102/2853/2561 26-11-18 บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด 102,830.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
127337 14368847 1361-00293 08-11-18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูนย์หนังสือ) 900.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
127570 14368883 1361-00288 16-11-18 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูนย์หนังสือ) 3,700.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126986 14368793 ศธ572100/1120 29-10-18 ศูนย์ความเป็นเลิศน้ำมันหอมระเหย 286,170.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
127569 14368882 ศธ57040102/2727/2561 16-11-18 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและสอน(เงินสำรองจ่าย) 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
126988 14368795 ศธ572100/1119 29-10-18 หน่ยวิจัยอาหารเพื่อสุขภาพ 229,165.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
127305 10154639 26/2561 07-11-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟีเจอร์วัน 158,504.67  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
127604 10154663 416/20752
416/20752
416/20752
19-11-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปกรณ์ และ เคมีวิจัย 140,980.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ