ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 11:14:18)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
118066 10086799 ศธ57120100/104/2561 15-03-18 นางสาวนันท์นภัส ไชยคำ 9,900.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
119407 10090976 1455/61 17-04-18 นางสาวสุผาณิต วิเศษสาธร 53,100.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
115207 10138385 ศธ57250200/774/2560 22-01-18 นางสาวอัจฉรา นิมิตวิภาวงศ์ 67,320.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119327 10090971 ศธ57260100/283/2561 11-04-18 นายมนตรี อ่อนชื่นจิตร 95,287.50  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
119309 10090964 10/48 10-04-18 นายวิศรุต ช่วยเอื้อ 1,980.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
119408 10090977 ศธ57041601/320 17-04-18 นายอัคเดช คงทน 51,480.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
119181 10138561 PTF/INV/2561/PQTS-013 08-04-18 บจก.พีทีเอฟ เซอร์วิส 700,432.15  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118292 10138503 IV6100622 20-03-18 บริษัท กิสส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 590,429.91  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118661 0138511 I 11449 27-03-18 บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์วิรอนเทค จำกัด 14,840.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118788 10138553 ศธ57250200/481/2561 29-03-18 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 4,529.25  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
116889 10138440 IV6102018,IV6101076 23-02-18 บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด 70,384.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118905 10138558 G 198695 02-04-18 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด 66,869.16  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113687 10084041 UG31892494 19-12-17 บริษัท ดีซีเอช ออริกา (ประเทศไทย) จำกัด 2,872.90  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
118554 10138522 5447406124
5447417893,5447417758
5447423744
5447425241
5447426910
24-03-18 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 40,921.30  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118557 10138525 5325946012
5325946639,5325968383,984069
24-03-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 47,800.65  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118558 10138526 5325963370
5326013938
5326072533,72097,
81168,76407,
90525,6130625
24-03-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 46,348.07  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119308 10090963 บส.98/65 10-04-18 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 95,658.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
119328 10090972 41803010700845 11-04-18 บริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จำกัด 72,610.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
118787 10138552 18-00001 29-03-18 บริษัท ทีเอสซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด(สำนักงานใหญ่) 14,691.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118275 10138498 0835.0361 20-03-18 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด 1,109,532.71 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119310 10090965 INV 2018056106 10-04-18 บริษัท นครดี.ซี. จำกัด 64,838.32  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
117221 10138464 PTF/INV/2560/PTF-D-004
PTF/INV/2560/PTF-D-005
01-03-18 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 173,453.64  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117534 10138475 PTF/INV/2561/PQTS-011,012 08-03-18 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 1,089,561.12 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118280 10138500 PTF/INV/2561/PTF-D-006 20-03-18 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 86,726.82  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118907 10138560 IV18-02-0334 02-04-18 บริษัท ฟอร์จูน ไซแอนทิฟิค จำกัด 232,803.74  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118529 10138505 324/16167 23-03-18 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 2,968.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118015 10138484 23903 15-03-18 บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ซัพพลาย จำกัด 126,803.74  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117024 10138445 32/18 25-02-18 บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด 96,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118532 10138508 610384 23-03-18 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 29,977.86  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118323 10086922 PPIV180300028 21-03-18 บริษัท สหไทยเปเปอร์พลัส จำกัด 10,401.83  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
118310 10086909 6102103
6102202
6102204,6102026
6103011
21-03-18 บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จำกัด 36,183.10  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
118555 10138523 6100709 24-03-18 บริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด 528,811.21  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119182 10138562 IV1800998 08-04-18 บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 609,252.34  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112057 10081851 C600804 02-11-17 บริษัท เค เมดิค จำกัด 1,268.04  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
117017 10138442 6/IV61-12 25-02-18 บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จำกัด 247,663.55  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118269 10138495 IV61-11 20-03-18 บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จำกัด 99,065.42  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118560 10138528 6/IV61-10 23-03-18 บริษัท เซล่าวัล ซัพพลาย จำกัด 34,672.90  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113219 10082317 INV20170800781
INV20170800817
INV20171000739
07-12-17 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 49,714.01  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
114183 10125598 INV2017200408 03-01-18 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 82,619.79  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118663 0138520 4100134430 27-03-18 บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด 25,440.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117222 10138465 1339412 01-03-18 บริษัท เมดิทอป จำกัด 54,060.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118562 10138530 1870020742 23-03-18 บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด 47,429.45  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118274 10138497 ED-2165 20-03-18 บริษัท เอฟเวอร์ติง ดีไซน์ จำกัด 149,004.30  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117806 10138479 2560/3007
2560/3008
2561/3237
13-03-18 บริษัท เอ็น พี อินเตอร์เทรด จำกัด 573,588.79  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118906 10138559 IV6103005 02-04-18 บริษัท เอ็น.อี.อกรีเทค จำกัด 235,775.70  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118660 0138510 IV6100609 27-03-18 บริษัท โรม่าอุตสาหกรรม จำกัด 31,005.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118904 10138557 2590916 02-04-18 บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จำกัด 60,508.80  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118662 0138519 IV0003663 27-03-18 บริษัท ไตร โซลูชั่น จำกัด 32,118.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119329 10090973 29/27 11-04-18 บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด 106,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
117805 10138478 บส.97/135 13-03-18 บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวชั่น จำกัด 143,000.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117318 10138470 ศธ57250200/314/2561 01-03-18 บริษัทปากกาไพล๊อต(ประเทศไทย)จำกัด 18,507.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
117321 10138471 ศธ57250200/315/2561
ศธ57250200/316/2561
01-03-18 พรีเมี่ยม-เทรดดิ้ง 71,082.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118020 10138489 ศธ57250200/267/2561
ศธ57250200/372/2561
15-03-18 พรีเมี่ยม-เทรดดิ้ง 102,168.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118541 10138517 ศธ57250200/266/2561 23-03-18 ร้านแฮปปี้ไทม์ 23,214.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118666 0138531 I61020622 27-03-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 29,719.63  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
118069 10086802 068/11
ศธ57250200/336/2561
15-03-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ้มจี่เซ้ง 27,183.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112065 10125456 017/0555 02-11-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 2,971.96  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
119330 10090974 32/50
32/50
32/50
11-04-18 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนครหินอ่อน -ไฟฟ้า 57,282.40  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา