ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16:04:14)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
130022 13894421 ศธ572100/117 11-02-19 WU62101-ชุดเครือข่ายการประเมินระบบนิเวศน้ำ 208,200.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
129962 10103723 ศธ57040210/ว.627/2562 07-02-19 นางสาวณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร 68,780.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
130076 10154764 บส.103/109 12-02-19 บริษัท คลู ดี พา การไฟฟ้า จำกัด 25,000.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129903 10154759 21755 06-02-19 บริษัท ควอลิไฟด์ เทรดดิ้ง จำกัด 183,271.03  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
130030 10154761 1163157290 11-02-19 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 9,540.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129245 10154726 5447650550 16-01-19 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 7,473.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129750 10154748 5447664698 31-01-19 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 3,786.32  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
130031 10154762 5447668605 11-02-19 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 9,073.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
128561 10154698 5328137528,5328138038
5328174000
24-12-18 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 12,410.48  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129651 10154745 5328376492
8601,5103,
6994,7109,
7045,6913,
7649,8291,
29-01-19 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 67,977.80  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129865 10154756 53281984638 05-02-19 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 21,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129902 10154758 5328447201,5328451122
5328468928
5328476490
06-02-19 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 14,992.64  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
130029 10154760 5328523140 A 11-02-19 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 21,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
130097 10103734 ศธ57121100/107/2562
ศธ57121100/90/2562
ศธ57121100/91/2562
ศธ57121100/91/2562.
12-02-19 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 141,561.94  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
129819 10154751 PTF/INV/2561/PTF-D-024
PTF/INV/2561/PTF-D-025
04-02-19 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 423,999.01  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129853 10154755 บส.96/362 04-02-19 บริษัท ยีนพลัส จำกัด 27,800.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129593 10154737 32/18 28-01-19 บริษัท รุ่งแสงไทย อินเตอร์แมทเทรส จำกัด 96,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
130074 10103732 19/024 12-02-19 บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 19,055.62  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
129526 10154732 6112817 24-01-19 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 742,990.65  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129820 10154752 151434 04-02-19 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด 2,598,166.00 ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129821 10154753 001082019 04-02-19 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 837,102.80  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
129852 10154754 6111-212 04-02-19 บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จำกัด 199,576.80  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
130025 10103726 ศธ57040804/127/2562 11-02-19 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 108,418.86  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
130096 10103733 ศธ572100/109 12-02-19 ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์ 400,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
130026 10103727 21 11-02-19 ร้านสำเพ็งเมืองคอนบรรจุภัณฑ์ โดย นายเจริญวิทย์ เลี้ยงสว่างวงศ์ 96,138.90  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
130095 13894425 620104 12-02-19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 455,691.03  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
130075 10154763 บส.97/162 12-02-19 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.วาย.อาร์. 88,500.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
130073 13894424 ศธ5752000/96/2562
ศธ5752000/96/2562
ศธ5752000/96/2562
12-02-19 โครงการ GLOBE ภาคใต้ 109,091.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา