ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 14:17:35)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
112512 10125499 IV6000256 14-11-17 Vet Any Mall 40,068.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113258 12758223 ศธ57520000/1827 07-12-17 ดร.ปิลันธน์ แสนสุข 8,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113302 10083912 512/61 08-12-17 ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 33,600.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113270 10083888 493/61 07-12-17 ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย 7,877.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113307 0083915 55/61 08-12-17 ธนาคารกรุงไทย เพื่อเข้าบัญชีจำนวน 29 ราย 45,698.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113269 10083887 wuh61/14 07-12-17 น.ส.พาขวัญ หมายปาน 9,600.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113267 10083885 490/61 07-12-17 นางกอบสุข อรชร 5,800.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113224 10082322 E49/61 07-12-17 นางจันทร์เพ็ญ กูลระวัง 167,930.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113248 10082339 ศธ57040304/3421 07-12-17 นางสาวชลธิชา สกุลชิต 5,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113263 10083881 ศธ57522081/1826 07-12-17 นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิต 10,400.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113299 10083909 ศธ574400/1659/2560 08-12-17 นางสาวธิพาพรรณ พลายด้วง 10,056.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113104 12758193 ศธ572100/1111 29-11-17 นางสาวปนัสยา กัณหกุล 8,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113303 10083913 516/61 08-12-17 นางสาวปาจรีย์ ศักดิเศรษฐ์ 20,200.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113108 12758197 ศธ572100/1103 29-11-17 นางสาวปานทิพย์ เผาะช่วย 8,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113249 10082340 ศธ57040312/3463 07-12-17 นางสาวพิมพ์ชนก กลิ่นชะเอม 2,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113271 10083889 ศธ57522081/1828 07-12-17 นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ 10,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113247 10082338 ศธ57040312/3462 07-12-17 นางสาวยลดา ยิ่งยง 1,500.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113265 10083883 487/61 07-12-17 นางสาววรรณธิดา หนูยัง 10,800.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113301 10083911 506/61 08-12-17 นางสาววรรณรัตน์ นาที 18,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112319 10081923 011/61 08-11-17 นางสาววิทิตานนท์ ดวงเนตร 3,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112737 10082140 ศธ57419000/692 20-11-17 นางสาวสายฝน เอกวรางกูร 13,500.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112738 10082141 ศธ57419000/691 20-11-17 นางสาวสายฝน เอกวรางกูร 54,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113296 12758226 504/61.1 08-12-17 นางสาวสุกัลยา ถาวรพล 56,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113298 10083908 ศธ570415/3080/2560 08-12-17 นางสาวสุนิษา บุญสว่าง 2,100.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113244 10082337 08112560
574600/119/2560
07-12-17 นางสาวสุพรรษา ต่วนทัพ 6,254.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113287 10083905 ศธ57522081/1829 07-12-17 นางสาวอัสมา สาเมาะ 1,900.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113273 10083891 496/61 07-12-17 นางสาวเยี่ยมดาว ณรงคะชวนะ 225,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113300 10083910 436/61 08-12-17 นางออนอุไร แก้วอุดม 59,200.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113109 12758198 ศธ572100/1105 29-11-17 นายณภัทร คงถาวร 8,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113268 10083886 491/61 07-12-17 นายด้านิยาน สตน 10,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113277 10083895 494/61 07-12-17 นายธนะชัย เหล่าลุมพุก 62,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113284 10083902 ศธ578600/216/2560 07-12-17 นายนพดล เพ็ชรโยธา 17,329.95  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113110 10082256 ศธ57260100/1295/2560 29-11-17 นายนพดล เอี่ยมสกุลเวช 18,551.61  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113264 10083882 492/61 07-12-17 นายภราดร จีนชาวนา 24,660.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113266 10083884 ศธ570415/3010/2560 07-12-17 นายวิชิต การะนัด 9,830.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113223 10082321 E50/61 07-12-17 นายศักดิโชติ ใจเย็น 224,357.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113304 10083914 508/61 08-12-17 นายสัจจะ สัจจารักษ์ 16,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112556 12758128 298/61 15-11-17 นายสุริยันต์ ถึงแสง 36,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113259 12758224 ศธ570415/3012/2560 07-12-17 นายไพรัช สุทธิรักษ์ 2,190.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
112571 10125504 ศธ570412/455/2560 15-11-17 นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็มทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 22,111.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112744 10125515 ศธ570412/457/2560 20-11-17 นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็มทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 68,233.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112059 10081853 C17-3640 02-11-17 บริษัท ชัยศิริ เวชภัณฑ์ จำกัด 1,485.98  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113116 10125542 6011-0328 29-11-17 บริษัท ชาติ เทคโนโลยี จำกัด 92,423.52  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112819 10082187 IV600804508 22-11-17 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 1,763.76  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112321 10081925 1160618670
1160688473
08-11-17 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 50,456.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112769 10082158 1160678193
1160682218
1160686835
21-11-17 บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 186,289.49  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112073 10125464 CTI6012226 02-11-17 บริษัท ซีทีไอ แอนด์ ซายน์ จำกัด 3,201.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108633 10106128 5409216587 25-07-17 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 35,934.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112335 10081936 5447321128 08-11-17 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 1,272.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109327 10113401 5324845507 17-08-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 24,380.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109942 10113457 5324796241,800328,
798707,748984,
935947,942669
04-09-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 25,456.12  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110183 10113477 5324739932 11-09-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 16,960.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110680 10113515 .5324927228,231 19-09-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 25,281.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111306 10125415 5324949845 06-10-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 6,996.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112334 10081935 5324978617 08-11-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2,883.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112725 10082130 5325054842 20-11-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2,602.30  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112768 10082157 5325017018 21-11-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5,957.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109929 10078290 60304371 04-09-17 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 3,576.26  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112212 10081889 IV6007002250,8001402,80014018001457 06-11-17 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 8,769.52  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112732 10082137 IV6008003136 20-11-17 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 1,599.91  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112056 10081850 T6008/12729
T6008/12824
02-11-17 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979) จำกัด 8,874.28  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108648 10075489 SI17-17957 25-07-17 บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 990.65  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109930 10078291 SI17-19871 04-09-17 บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 2,179.44  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113085 10125534 IV6010216 29-11-17 บริษัท บี สมาร์ท ซายเอ็นซ์ จำกัด 54,431.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112733 10082138 INV-L-IM\2017082037
INV-L-IM\2017082427
20-11-17 บริษัท พรอส ฟาร์มา จำกัด 4,545.12  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113087 10125536 85979 29-11-17 บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด 10,176.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112576 10082091 DIS170529-056 15-11-17 บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 1,828.75  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112729 10082134 DI8170825-025 20-11-17 บริษัท ฟาร์มาดิกา จำกัด 5,597.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106707 10072545 6002377 29-05-17 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 9,411.21  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112601 10125507 601790 16-11-17 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 46,714.20  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112776 10082164 6011-0062
601104-0005
21-11-17 บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 6,612.62  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112860 10082192 60113-0009 23-11-17 บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 11,144.86  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112575 10082090 17SN18698 15-11-17 บริษัท ส.เจริญเภสัชเทรดดิ้ง จำกัด 2,174.49  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113272 10083890 056011/01094 07-12-17 บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด 11,899.82  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112727 10082132 1170809222 20-11-17 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด 1,971.60  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106814 10072615 9110023844 31-05-17 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 2,192.08  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107667 10073635 9110027959 23-06-17 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 2,035.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112730 10082135 9110045820 20-11-17 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 5,465.64  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110032 10078341 INV-17-05681 05-09-17 บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จำกัด 4,240.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110036 10078345 IV17-34149 06-09-17 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 1,981.31  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112577 10082092 IV17-38800 15-11-17 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 4,101.31  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112624 10125513 IV17-090528 16-11-17 บริษัท อิตัลมาร์ (ประเทศไทย) จำกัด 35,128.40  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112779 10125518 2-6010023 21-11-17 บริษัท อินทิเกรทเต็ด เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 32,939.25  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113131 10082271 BL171101-008 29-11-17 บริษัท อโดนาย แฟมเมด จำกัด 19,112.69  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113090 10125539 60330121 29-11-17 บริษัท ฮอสพิทอล เอสเสทส์ แมเนจเมนท์ เซอร์วิสส์ จำกัด 49,532.71  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112057 10081851 C600804 02-11-17 บริษัท เค เมดิค จำกัด 1,268.04  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106227 10070440 721109255,721109281,721109892 15-05-17 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 2,602.45  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112724 10082129 721128361,721128097 20-11-17 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 2,579.66  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112513 10125500 11078 14-11-17 บริษัท เบตเตอร์ ซินดิเคท จำกัด 29,415.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112602 10125508 0214/2017 16-11-17 บริษัท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จำกัด 87,375.70  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111826 10125437 1329720 24-10-17 บริษัท เมดิทอป จำกัด 10,600.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113283 10083901 ศธ57040210/5556 07-12-17 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 34,897.50  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112762 10082152 17IN08082267
17IN08090066
21-11-17 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์จำกัด(มหาชน) 2,823.37  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113084 10125533 17/0287 29-11-17 บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด 210,018.69  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111478 10125429 170000244,245,
246,247,
248
08-10-17 บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จำกัด 79,833.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112934 10082222 ศธ57040104/4176/60 27-11-17 บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด 26,811.60  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112935 10082223 ศธ57040104/4176/60 27-11-17 บริษัท เอ ไอ เอ จำกัด 102,490.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107787 10073702 8370064572,8370064805 27-06-17 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 2,469.75  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112213 10081890 8370095899 06-11-17 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 2,282.47  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113275 10083893 06601104229
IV06601104076
IV06601104078
07-12-17 บริษัท เอส.พี.เอ. คอมพิวเตอร์ จำกัด 269,848.26  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113118 10125544 6011-011 29-11-17 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 69,960.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112613 10125512 6004027 15-11-17 บริษัท เฮาส์เซน เบอร์นสไตน์ จำกัด 14,582.03  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113175 10082307 16011/0045 01-12-17 บริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด 7,420.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106758 10072568 IV6005151 30-05-17 บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด 1,109.53  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113093 10125541 บส.85/296 29-11-17 บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด 58,750.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112572 10125505 2017/751 15-11-17 บริษัท แอลเลอร์เทค จำกัด 31,058.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113243 10082336 17-04418 07-12-17 บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด 5,660.40  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113086 10125535 IV6003710 29-11-17 บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 99,064.42  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112256 10125478 IV1700246 07-11-17 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด 26,301.87  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108643 10075484 600606113 25-07-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 3,778.90  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110038 10078347 600801237,600703809 06-09-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 7,642.60  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109934 10078295 SM60/083751 04-09-17 บริษัท ไซเอนซ์เมด จำกัด 3,120.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113088 10125537 SPCIRG 17100015 29-11-17 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 26,176.70  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110035 10078344 TP0120712,TP0120707 06-09-17 บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด 5,825.05  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113125 10082265 28/31
28/33
29-11-17 บริษัท ไทม์ พริ้นติ้ง จำกัด 19,317.75  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109935 10078296 IV6026960 04-09-17 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 2,773.83  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111873 10125446 CFIVV-183092 25-10-17 บริษัท ไทยเร้นท์อะคาร์ (1978) จำกัด 46,640.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108642 10075483 VI6006610 25-07-17 บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 9,802.52  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112728 10082133 110723450
110725553
20-11-17 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด 4,259.81  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110031 10078340 IV1710371 05-09-17 บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด 5,151.40  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110769 10080539 ศธ57040104/3591 25-09-17 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 84,375.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113276 10083894 ศธ.0517.06/ง.611-4730 07-12-17 ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 115,942.50  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113163 12758205 ศธ57130100/1069 01-12-17 มวล(ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา) 18,834.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113314 12758234 ศธ57140100/1309. 08-12-17 มวล(ศูนย์บริการการศึกษา) 32,183.65  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113237 12758213 74/178 07-12-17 มวล.(เงินสำรองจ่าย) 1,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113313 12758233 ศธ57329000/1601/2560 08-12-17 มวล.เงินสำรองจ่ายสำนักวิชาศิลปศาสตร์ 9,900.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113279 10083897 ศธ576600/250/2560 07-12-17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี) 48,974.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113280 10083898 576600/243/2560 07-12-17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี) 39,426.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113281 10083899 ศธ570412/472/2560 07-12-17 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(เงินสำรองจ่าย) 12,748.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113128 10082268 2017-10-000003 29-11-17 ร้านบัดดี้ ไอที เซอร์วิส 1,960.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113286 10083904 000705 07-12-17 ร้านสว่างโอสถ 2,115.05  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113260 12758225 K2508/60 07-12-17 ว่าที่ ร.ต.กำพล จิตตะนัง 96,411.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113250 12758215 ศธ57150200/765/2560 07-12-17 ศบว.เพื่อโครงการสำรวจความพึงพอใจต่อ อปท.ฯปี๖๑ 45,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113315 12758235 ศธ.57180100/1245 08-12-17 ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(เงินสำรองจ่าย) 43,807.20  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
112884 10125521 ศธ57250200/639/2560,6000351100965,
989,992,
994
23-11-17 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 443,765.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112868 10082200 ศธ57250200/639/2560,60/0053,55 23-11-17 หาดใหญ่ กิ๊ฟ แอนด์ พรีเมี่ยม 79,200.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113091 10125540 I60110678 29-11-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลีนิคอลไดแอกโนสติคส์ 29,719.63  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113117 10125543 IV 600633 29-11-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา 50,085.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113278 10083896 23/35/60 07-12-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครกิจไพบูลย์ 56,279.07  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112258 10125480 60/0387 07-11-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอก ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 51,092.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109715 10113445 0000294 28-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาร์โค้ด มีเดีย แอนด์ ซัพพลาย 7,632.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
112054 10081848 IV600731-004 02-11-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลาภทักษิณ อินเตอร์แพค 10,778.32  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
112065 10125456 017/0555 02-11-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 2,971.96  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
113274 10083892 17/16 07-12-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพนครหินอ่อน -ไฟฟ้า 134,132.40  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113311 12758231 60444 08-12-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟิสท์ แอร์ เซอร์วิส 7,925.23  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113254 12758219 ศธ572100/1113 07-12-17 อพ.สธ.2561การจัดการความรู้เชิงพื้นที่ส้มโอแสงวิมาน 75,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113285 10083903 34/60/3303 07-12-17 เงินทุนหมุนเวียนโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศอพท. 2,850.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
113308 12758228 518/61 08-12-17 เงินสดย่อยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 100,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113309 12758229 513/61 08-12-17 เงินสำรองจ่ายนักศึกษา 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111821 12758016 ศธ572100/943 24-10-17 โครงการวิจัยแม่เหล็ก 2 46,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113257 12758222 ศธ572102/1074 07-12-17 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้ท้องถิ่นเขาวัง(อพ.สธ.61) 63,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113256 12758221 ศธ572102/1075 07-12-17 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ไม้เด่นต้นน้ำปากพนัง(อพ.สธ.61) 77,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
113255 12758220 ศธ572102/1073
ศธ572102/1073
ศธ572102/1073
07-12-17 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีชีวิตไร่จาก(อพ.สธ.61) 76,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา