ม.วลัยลักษณ์ :: ตรวจสอบเช็คพร้อมจ่าย
คำอธิบาย
    1. การค้นหาข้อมูล
         ท่านสามารถค้นหาข้อมูลได้โดยกดปุ่ม Ctrl+F แล้วพิมพ์คำที่ต้องการค้นในช่อง Find what:   เช่น   ถ้าต้องการค้นหา ธนาคารกรุงไทย
         สาขาท่าศาลา อาจพิมพ์คำว่า  ท่าศาลา ลงในช่อง Find what แล้วกดปุ่ม Find Next เพื่อค้นหาข้อมูล
    2. การติดต่อขอรับเช็ค
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา และธนาคารออมสิน ติดต่อรับได้ที่ เคาน์เตอร์ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1
            มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075-673714
         -  กรณีรับเช็คธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ติดต่อรับได้ที่ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
            เลขที่ 979/42-46 ชั้น 19 อาคาร SM Tower สนามเป้า ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
            โทรศัพท์ 02-2980244-5
         -  กรณีผู้รับเงินเป็นบริษัท/ห้าง/ร้าน โปรดนำใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี บัตรประจำตัวพร้อมสำเนาของผู้รับเงิน หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
            แสดงด้วยทุกครั้ง
         -  กรณีพนักงานที่แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีของพนักงานที่ธนาคารกรุงไทย ส่วนการเงินและบัญชีจะแจ้งการโอนเงินในหน้า Web ของส่วน
            การเงินและบัญชี http://finance.wu.ac.th/

รายละเอียดเช็คพร้อมจ่าย ดังนี้   (ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09:57:12)


ใบสำคัญจ่ายเลขที่เช็คเลขที่เอกสาร / ใบส่งของวันที่ในเช็คชื่อในเช็คจำนวนเงินธนาคาร
109201 12359854 ศธ572100/613 11-08-17 WU60114 - พุทธิพร ธนธรรมเมธี 94,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111472 12757955 ศธ572100/878 07-10-17 WU60128 - เจนเนตร พลเพชร 143,950.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111075 10080648 ศธ57429000/1510/2560 01-10-17 ดร.จิรา คงปราณ 96,900.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111445 12757934 ศธ572100/882 07-10-17 ดร.นมนต์ หิรัญ 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111305 10125414 ศธ570412/396/2560 06-10-17 นางกาญจนา จิตวิโชติ 4,714.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111285 10080767 ศธ57319000/2643 05-10-17 นางสาวชฎาภรณ์ ชฎากาญจน์ 19,800.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111283 10080765 ศธ57319000/2643 05-10-17 นางสาวนัฐฐาทิพย์ ชลสินธุ์ 19,800.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111716 10080934 97/61 17-10-17 นางสาวนันทกาญจน์ บุญช่วย 150,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110928 12757840 ศธ572100/817 28-09-17 นางสาวปานทิพย์ เผาะช่วย 8,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111443 12757932 ศธ572100/876 07-10-17 นางสาวพรรณศิริ ดำโอ 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111563 10080889 65/61 10-10-17 นางสาวมธุสร วงศ์สวัสดิ์ 135,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111286 10080768 ศธ57319000/2643 05-10-17 นางสาววิชชุตา มาชู 19,800.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111284 10080766 ศธ57319000/2643 05-10-17 นางสาวศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ 19,800.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111681 12757974 ศธ0508/7435 16-10-17 นางสาวศุวนันท์ ยงประเดิม 37,500.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111399 10080807 ศธ57539000/1289/2560 06-10-17 นายกำชัย นุ้ยธิติกุล 85,250.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111287 10080769 ศธ57319000/2643 05-10-17 นายกิรฐากร บุญรอด 19,800.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111444 12757933 ศธ572100/875 07-10-17 นายจาตุรันต์ พิบูลย์ 50,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111594 12757968 ศธ57040302/2860 11-10-17 นายชัชวาล นาคพันธุ์ 97,800.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111407 10080815 ศธ57250100/447/2560 07-10-17 นายฐิตินันท์ ดำคง 15,246.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111125 10125402 ศธ57040311/2786 03-10-17 นายธนาพล น้อยมาก 57,469.50  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111293 10125408 ศธ57040311/2778 06-10-17 นายธนาพล น้อยมาก 95,782.50  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111447 12757936 ศธ572100877 07-10-17 นายธารินทร์ เพ็ญวรรณ 36,690.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111409 10080817 ศธ57041001/1696
ศธ57041001/1755
07-10-17 นายนพดล เพ็ชรโยธา 33,255.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111712 10080933 K2471/60,2439/60 17-10-17 นายประเสริฐ มากแก้ว 56,760.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111398 10080806 ศธ573300/528/2560 06-10-17 นายพีรพันธุ์ เปรมภูติ 66,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111640 10125433 ศธ578300/69/2560 12-10-17 นายพีรศักดิ์ สุทธิโยธิน 1,979.90  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110733 10080517 ศธ57040309/2761 25-09-17 นายรังสิมันต์ งามแม้นแมน 900.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110890 10080605 55/19 27-09-17 นายวิศรุต ช่วยเอื้อ 19,384.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111254 10080737 ศธ57041001/1756 05-10-17 นายสาธิต ขุนจันทร์ 19,800.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111261 10080743 ศธ57041001/1757 05-10-17 นายสาธิต ขุนจันทร์ 5,000.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111308 10125416 ศธ570412/378/2560 06-10-17 นิติบุคคลอาคารชุด เอส เอ็มทาวเวอร์ คอนโดมิเนียม 3,615.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111316 10125420 4183018836 บริษัท คาร์ล ไซส์ส จำกัด 31,482.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111289 10125406 บส.100/356 06-10-17 บริษัท จตุรทิศ บิสซิเนส จำกัด 367,900.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110186 10113480 17-0001057 11-09-17 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 1,528.31  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110613 10113512 ศธ57250200/332/2560,00011991 19-09-17 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 42,986.79  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109329 10113403 6007155 17-08-17 บริษัท ดับเบิ้ล เอส ไดแอคนอสติคส์ จำกัด 4,656.07  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111319 10125422 191378 06-10-17 บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด 11,448.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108633 10106128 5409216587 25-07-17 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จำกัด 35,934.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109327 10113401 5324845507 17-08-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 24,380.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109942 10113457 5324796241,800328,
798707,748984,
935947,942669
04-09-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 25,456.12  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110183 10113477 5324739932 11-09-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 16,960.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110680 10113515 .5324927228,231 19-09-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 25,281.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111306 10125415 5324949845 06-10-17 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 6,996.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109929 10078290 60304371 04-09-17 บริษัท ที เอ็น พี เฮลท์แคร์ จำกัด 3,576.26  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108648 10075489 SI17-17957 25-07-17 บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 990.65  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109930 10078291 SI17-19871 04-09-17 บริษัท บางกอก ดรัก จำกัด 2,179.44  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110684 10113519 6002658 19-09-17 บริษัท บี.เค.เทค แอสโซสิเอท จำกัด 69,377.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107586 10073593 60022594 21-06-17 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 2,200.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108646 10075487 60025808 25-07-17 บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด 6,410.88  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109364 10113408 330177400496 17-08-17 บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จำกัด 39,626.17  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110895 10113538 .ศธ57250200/392/2560,2017080027 27-09-17 บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คชั่น จำกัด 74,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110896 10113539 ศธ57250200/365/2560,2017070037 27-09-17 บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คชั่น จำกัด 74,200.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111127 10125404 ศธ57250200/365/2560,2017080023 03-10-17 บริษัท พัชรนันท์ ซีเล็คชั่น จำกัด 68,900.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110906 10113549 PTF/INV/2560/PTF-L002 27-09-17 บริษัท พีทีเอฟ เซอร์วิส จำกัด 109,368.22  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106707 10072545 6002377 29-05-17 บริษัท ฟาร์ม่า อินโนวา จำกัด 9,411.21  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109921 10078282 139225,138512,138831 04-09-17 บริษัท มาสุ จำกัด 29,224.30  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111327 10125427 11702276 06-10-17 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด 20,263.83  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111301 10125412 IV1709285 06-10-17 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด 9,306.80  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111299 10125411 601699 06-10-17 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จำกัด 3,816.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111575 10125431 60/0933 10-10-17 บริษัท วิสดอม ออนไลน์ มีเดีย จำกัด 63,600.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111311 10125418 6009025 06-10-17 บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด 42,400.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111260 10080742 2017072101 05-10-17 บริษัท ศรีวิชัยครีเอชั่นเฮาส์ จำกัด 5,940.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111645 10080912 6009-0157 12-10-17 บริษัท ศิริภัณฑ์ ท่าศาลา จำกัด 61,420.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111322 10125424 170922 06-10-17 บริษัท สยาม อินเตอร์ เน็ทเวอร์ค จำกัด 18,444.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106814 10072615 9110023844 31-05-17 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 2,192.08  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
107667 10073635 9110027959 23-06-17 บริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด 2,035.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110359 10113496 ศธ57010201/504 14-09-17 บริษัท สำนักงานกฎหมาย คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 168,300.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110357 10113494 IV60090094 14-09-17 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด 61,457.21  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111314 10125419 IV60090446 06-10-17 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จำกัด 47,700.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110032 10078341 INV-17-05681 05-09-17 บริษัท หาญไทยฟาร์มา (2508) จำกัด 4,240.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111128 10125405 6009/039 03-10-17 บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 529,023.22  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111320 10125423 6009/040 06-10-17 บริษัท อธิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 13,122.21  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111295 10125409 6009002 06-10-17 บริษัท ออโตโนมี่ คอนสตรัคชั่น จำกัด 84,800.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110036 10078345 IV17-34149 06-09-17 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด 1,981.31  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111326 10125426 600919-007 06-10-17 บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต์ จำกัด 5,618.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109520 10113421 TH-TI170423 22-08-17 บริษัท อิสเมด จำกัด 651,723.36  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106227 10070440 721109255,721109281,721109892 15-05-17 บริษัท เซ็นทรัลโพลีเทรดดิ้ง จำกัด 2,602.45  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110907 10113550 INV102017-08-1132 27-09-17 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด 62,114.02  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109932 10078293 17IN08072572 04-09-17 บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์จำกัด(มหาชน) 1,466.17  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111478 10125429 170000244,245,
246,247,
248
08-10-17 บริษัท เวิลด์วาย เมดิคอล เชสท์ จำกัด 79,833.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
107787 10073702 8370064572,8370064805 27-06-17 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่ (อำนวยเภสัช) จำกัด 2,469.75  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108412 10106098 36689 19-07-17 บริษัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 30,740.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110685 10113520 6009-004 22-09-17 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 58,300.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111317 10125421 EVXISG 17060011 06-10-17 บริษัท เอ็นวายซายน์ จำกัด 25,228.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111296 10125410 60-14127. 06-10-17 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด 4,997.90  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
106813 10072614 11255,8559,9459 31-05-17 บริษัท แอตแลนติค ฟาร์มาซูติคอล จำกัด 3,828.88  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
106758 10072568 IV6005151 30-05-17 บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จำกัด 1,109.53  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111574 10125430 IV1700237 10-10-17 บริษัท โฟร์ดี อี.เอ็ม. จำกัด 46,560.75  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110898 10113541 ศธ57040210/4294 27-09-17 บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 2 จำกัด 53,430.30  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
108643 10075484 600606113 25-07-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 3,778.90  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110038 10078347 600801237,600703809 06-09-17 บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด 7,642.60  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109934 10078295 SM60/083751 04-09-17 บริษัท ไซเอนซ์เมด จำกัด 3,120.56  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110683 10113518 17080074
1710321
19-09-17 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด 18,454.60  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110035 10078344 TP0120712,TP0120707 06-09-17 บริษัท ไทปันซัมมิท จำกัด 5,825.05  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109935 10078296 IV6026960 04-09-17 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 2,773.83  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
108642 10075483 VI6006610 25-07-17 บริษัท ไบโอคอททอน จำกัด 9,802.52  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110031 10078340 IV1710371 05-09-17 บริษัท ไบโอวาลิส จํากัด 5,151.40  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110899 10113542 ศธ57250200/365/2560,6008-0031 27-09-17 บริษัทปากกาไพล๊อต(ประเทศไทย)จำกัด 16,151.99  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110769 10080539 ศธ57040104/3591 25-09-17 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) 84,375.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111429 10080837 ศธ57329000/1296/2560 07-10-17 ปิยนุช ขุนสวัสดิ์ 41,710.00  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111274 10080756 ศธ57260100/1084/2560 05-10-17 ร้านท่าหินการเกษตร 67,755.20  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
110505 10080378 1/60/99 17-09-17 ร้านนิยม พาณิชย์ 6,971.58  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111707 12757975 K2160/60 17-10-17 ว่าที่ ร.ต.กำพล จิตตะนัง 129,200.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
110897 10113540 ศธ57250200/365/2560,60000351100883,
720,873
ศธ57250200/392/2560,
6000351100818,825,
789
27-09-17 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 194,830.95  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111126 10125403 ศธ57250200/418/2560,6000351100943 03-10-17 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83,367.24  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109222 10113394 ศธ57250200/260/2560 15-08-17 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 12,825.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111089 12757891 1360-00422 01-10-17 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เงินทุนหมุนเวียน) 15,146.10  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111446 12757935 1360-00420
1360-00423
1360-00430
07-10-17 ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (เงินทุนหมุนเวียน) 5,280.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111450 12757939 ศธ57520000/1504 07-10-17 สวทช Coral Sensor เกาะราชา 241,818.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา
111193 10080685 03/6 04-10-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นยาฟาร์มาซี 15,751.40  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
109365 10113409 ORVC6007055 17-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางกอกเคมาร์ท 33,922.35  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
109715 10113445 0000294 28-08-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาร์โค้ด มีเดีย แอนด์ ซัพพลาย 7,632.00  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110181 10113475 017/0454 11-09-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 10,461.31  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
110681 10113516 017/0550 19-09-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 27,193.46  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111310 10125417 017/0585 06-10-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 6,974.21  ธ.กรุงไทย-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
111397 10080805 ศธ577700/2273/2560 06-10-17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิชลท่องเที่ยว 62,411.21  ธ.กรุงไทย-ท่าศาลา
111470 12757953 ศธ5721008/880
ศธ5721008/880
ศธ5721008/880
07-10-17 อ.ดร.ประภาพร จันทร์เอียด 120,000.00  ธ.ออมสิน-ท่าศาลา